Libbenspaad

In buorfrou dy’t nei it sikehûs moat, it ferstjerren fan in doarpsgenoat of de berte fan in lytse Redúster. Bliidskip en fertriet lizze sa tichteby inoar. It binne deistige saken dy’t ús allegear reitsje.