Lêzing hûdkanker

Dr. Barkema, dermatolooch yn it sikehûs fan Snits sil tiisdei 19 novimber fan alles fertelle oer hûdkanker.
Dizze jûn is in gearwurking fan de boerinnegroep Mid Fryslân en de Vrouwen van Nu. Binne jim yntereseare, dan binne jim fan herte wolkom op dizze jûn.
Nei ôfrin is der noch in frijbliuwende neisit mei in hapke en in drankje