Lêze yn de fakânsje

‘Noch gau boeken helje foar de fakânsje’, seit Tryntsje de Vries. In pear foar de beppesizzers en boeken om sels te lêzen. Ruilje kin noch oant freedtemoarn by de bibliobus. De bibliobus komt 5 augustus wer. Biblioteken bliuwe iepen.