Letterfretters

De puzzelpyt hie foar de yntocht in plan en gie mei de letterpyt yn petear
Tegearre gongen se oan de slach,  se krigen it klear
De weiwijspyt gong op ‘e fyts mei it spul troch de buorren
hy rêde it op sûnder kleanskuorren.
Sneon hawwe in soad grutte en lytse minsken om de letters socht
In gepuzel, hulplinen freegje, alles waard besocht
Nei in soad harsenskrabje, komt der no nijs
it wurd dat socht waard is Pietenparadijs!