Lêste riders fertsjinje dochs krúske

It wie kâld en de rayonhaden joegen grien ljocht. It gie oan. De Vrouwen van Nu koene de redens ûnderbine foar in echte alvestêdetocht. In barre tocht wêrfan de froulju al skreppend en klunend allegear de einstreek hellen.