Lêste part útwreiding Swinlân fan start

Dizze wike is der úteinset mei it grûnwurk foar de bou fan de 12 soarchwenten oan de Terp. Yn novimber 2006 is it wurk begûn op it nije wenplan Swinlân. No binne we ta oan de lêste fase. Plattegrûn