Lêste nijs Marga Claus

Spitich, mar Marga Claus is siik. Se soe kommende tongersdei yn Reduzum komme by de Vrouwen van Nu. Dochs wol se graach komme, dat de ôfdielingsjûn wurdt in wike útsteld.

Oant tongersdei 22 novimber o.s. jûns om kertier foar achten yn de Trije Doarpen Skoalle. Ek net leden binne wolkom.