Les fan Barbara de Loor

Wat in machtich iiswaar juster. Barbara de Loor hat mei har enthousiasme de bern en taskôgers in geweldige iisdei besoarge. Hjoed gean de bern mei juf Elske en master Evert it iis op.