Lekker thúskomme

Earst mar by Zus oan om in miel stoofparren. Dan by de Bokma’s del foar lekkere smotsappeltsjes. Noch efkes in slach troch de buorren nei de Posthuma’s foar wat augurken. Mei in soad kreativiteit hat mannich Redúster dizze dagen in farsk miel yn ‘e panne.