Sliepe ûnder de krystbeam

Fannemoarn brocht Sinteklaas in besite oan de bern fan de TDS
hy waard opwachte troch Janet, de haad ûnderwizeres
der wie wol in bytsje panyk
want Sint wie syn krystpyt kwyt
der waard drok socht en hin en wer appt,
mar krystpyt
hat goed op de skoalle past, hy hie hiele nacht ûnder syn krystbeam slept