Lekker skjin

Hielke Jan van Gunst, no 6 wiken âld, gong tongersdeitemoarn op de TDS yn de Tummy Tub. Grutte en grutske broer Lukas woe dat graach ris oan syn hiele groep sjen litte, dus kaam mem mei Hielke Jan en it hiele wask-spul op skoalle.