Lekker kwisse

32 teams/húshâldings hawwe fannemiddei online mei dien oan de RedústerKAHOOTkwis!
De aktiviteitekommisje fynt it super dat jimme mei dien ha, se ha’t mei in protte wille makke! Foar harren binne jimme allegear in winner!!
Hoopje dat we inoar gau wer live treffe kinne op ien fan de aktiviteiten!