Lekker ite op pankoekfeest

Hjoed wie it feest fan de bern fan de tuskenskoalse opfang. Om’t it hjoed de lêste oerbliuwdei wie stie der foar harren lekkere pankoeken op it menu. De juffen hiene moarns al grutte stapels bakt, en dat gie skjin op.