Lekker ite mei Jeroen en Lutske

It kafee is foar de kommende wiken ticht. Mar jim kinne noch wol wat lekkers ite. Neist de lekkere lunch broadsjes op freeds hawwe Jeroen en Lutske mear maaltiden.
Bestelle: dogge jim telefoanysk. 0566 601541 of app naar 06 57676586. Jim kinne ôfhelje of de bestelling bringe litte.
Besoargje kin fan 7 kilometer fanôf Café bar De Welp