Lekker ite!

Jeroen van Dijk hat de koksmutse wer op set, en sil foar woansdei 8 april in lekker miel klear meitsje. Op it menu stiet dit kear rys mei chicken tonight Hawaï of Saté. Dit kostet € 7.50.
Jim kinne oant woansdei 12 oere bestelle.
Belje 0566-601541 of app nei 06 57676586. Ofhelje kin fanôf 17:00 oere, besoargje kin ek.