Lekker ite!

Troch Coronavirus moast kafee bar de Welp foarige wike, lykas oare hoarekasaken per direkt sluten. Lokkich binne de regels oanpast, en kinne je wol patat en snackjes bestelle en ôfhelje of besoargje litte.
Foar kommende woansdei hat Jeroen lekkere makaroni op it menu stean. Dus wolle jimme dit woansdei ek ite, graach op ‘e tiid bestelle