Lekker ite

Lekker mei-elkoar ite, it kin op alle lêste woansdeis fan de moanne yn it Lokaal. Om bar binne der in oantal minske dy’t foar in oar iten side. Wolle jim ris mei ite? Dat kin. Opjaan kin by Jelly van der Zijl, Op ‘e iisbaan7, telefoon 0566 602399