Lekker ite

Manmachtich binne de oaljekoeken, krintebollen en appelbollen fannemoarn rûndielt. Se binne wer lekker. Dus lit Doete Fopma it har mar goed smeitsje. De ferkeap hat €580 opsmiten. De opbringst is dit jier foar de jeugd fan Qlubb.