Lekker bakje op ‘e Ienpleats

Sûnt in pear wiken is der foar kuierders en fytsers in Rustpunt oan de Ienswei.
Op it hiem fan molkfeebedriuw de Groot, is der in prachtich plakje makke. Je kinne der foar in pear sinten in bakje kofje, tee of fris krije en wa wit hat Els ek noch wat lekkers bakt, foar derby. Der lizze ek spultsjes, dus ek foar bern in moai plakje.