Legedyk noch net feilich

No ‘t de gemeente fannemoarn tasizzings dien hat om de Legedyk dizze wike noch te bestraten, betsjut dat net dat alle lijen dien is. It bliuwt oppassen, want fannejûn is al wer immen mei de fyts yn de sleat belâne. Reportage fan Omrop Fryslân.