Lede-riderij

Moarntejûn hâldt de iisklub foar har leden in hurdriderij. De start is om 19.30 oere. Opjaan kin oant 19.00 oere by Wytze Jorna, tillefoan: 601826.