Lede keatsen KV Jan Reitsma

Der mei wer keatst wurde om de krânsen, in boppeslach! Dizze kâns wol it keatsbestjoer fan KV Jan Reitsma dan ek oangripe. De bern keatse op sneontemiddei 11 july. De senioren keatse in wedstriid op sneintemiddei 12 july. Dizze wedstriid begjint snein 12 july om 13.00. Opjaan úterlik tongersdei 9 july foar 19.30 by Piet Brouwer
Sponsor fan dizze seniorenpartij is Transportbedrijf Bakker