Leafde op it wite doek

Ien dei wiene se twa grutte strieljende stjerren. Klaas Hof en Ingrid de Boer binne juster yn it houliksboatsje stapt.