Leafde is…tegearre de ruten himmelje

No’t de froast út de loft is, wurdt it tiid om de ruten bûtenom te dwaan. Jehannes en Dukke Zijlstra dogge dat hjoed moai tegearre. As echte teamplayers gean se mei de reagebol en de wetterslang oan de slach.