Lars

By Wytze Erik Tijssen en Janneke de Vries stiet in earrebarrenêst yn de tún. De earrebarre hat by har in lytse poppe brocht. It is in jonkje en syn namme is Lars.