Langeberg yn prizen mei spannend skjin

Mei 32% fan de stimmen is skjinmakbedriuw Langeberg winner wurden fan de Reduzum.com award. Foar it merkeprogramma ‘Ik hâld fan Fryslân’ hat Piet Elzinga seis bedriuwen benadere foar in reklamefilmke. Reklame mei in dikke knypeach. Nei de merke is der 975 kear in stim útbrocht op dizze filmkes.