Lânbouferkear easket oanpassingen

Der wurdt drok wurke oan it ferbreedzjen fan de oprit fan de famylje Hofstra fan de Ayttawei. Om’t it hjoeddeistige lânboumateriaal hieltyd grutter en breder wurdt komme de homeiepealen no in stik fierder út elkoar.