Lampkes oppimpe

Al sûnt jierren is der foar de bern fan de basisskoalle it Jeugdwurk yn Friens. Bern fan 4 oant en mei 12 jier binne wolkom.
Mei as hichtepunt op de lêste snein yn juny de Frienzer Merke. Ofrûne sneontemiddei binne se wer útein setten mei it nije jeugdwurk programma. De bern ha mei syn allen in leuk lampke oppimt! Sjoch hjir foar in leuke sfear ympresje