Lammertiid

Dit wykein binne yn Friens de skiep op it droege helle. Ynkoarten begjint hjir en by oare (hobby)boeren de lammerij. De skiep kinne no earst noch moai opdroegje. Foar dat it ôflamjen begjint wurde se ek noch skeard.