Lammert de meanmasine

Oan de Buorren stiet in lamke yn ‘e tún. Hy hjit fan Lammert en is ferstjitten troch de mem. No wurdt er mei de flesse grut brocht. As dank meant er it gers yn ‘e blikke foar syn gastgesin.