Kwartettenkoor

It Kwartettekoar is oprjochte yn 2006 en stiet  u.l.f. Hindrik van der Meer.It koar telt san’n 90 leden dy’t rûnom út Fryslan komme en hat  as doel nije Fryske lieten en teksten te sjongen yn de tsjerken.
Snein 29 april moarns om 9. 30 sjongt it koar út De Keunst fan it Libben yn de tsjerke fan Reduzum.
Dirigent fan it koor is Taeke Posthuma. Tjitske Spijkstra nimt de rol fan prediker foar har rekken, Durk van Gorkum de rol fan ferteller.