Kuorballers score mei rommelmerk

In strieljende dei, mei oan de ein wer in soad blide minsken. Minsken dy’t fan har oertallich húsrie ôf wiene, mar ek dy’t foar in pear sinten wat leuks ‘scoort’ hiene op dizze dei. En al dat guod levere foar kuorbalferiening Stanfries in moaie omset fan sa’n €4300 op.