Kuorballers einigje fjildseizoen mei Schijt je rijk

Fannemiddei spilen it earste en twadde harren lêste kuorbalwedstriid fan dit seizoen op it sportfjild. Nei dizze wedstriid besocht ko Hiltsje 256 foar it spultsje ‘schijt je rijk’ ûnder tafersjoch fan ‘schijtsrjochter’ van Essen rêstich har ding te dwaan. Winner waard famylje van Gorkum/Fopma.
Nei ôfrin wie der foar spilers en supporters in gesellige BBQ.