Kunst of kitsch

Soms ha je thús in foarwerp wêr’t jo je fan ôffreegje hoe âld it is en at der noch wat fan wearde oan sit. Yn de tsjerke wie hjoed in keunstekspert dy’t in soad moaie dingen ûnder eagen krige.