Kulinêre tour yn eigen dorp

Foar lekker iten kinne je prima yn eigen omjouwing terjochte. Kokkin Anke Bosma hie mei help fan Inge de Bruin yn Idaerd in kulinêre tour troch it doarp klearmakke. Sa koene de froulju foar eltse gong fan it menu yn in oare keuken terjochte.