Kuierje mar mei

It is moai waar, dus we kinne wol in blokje om.
Rinne jim gesellich mei ús reporter de Toer de l’amoer. En sjoch wat foar moais ús doarp te bieden hat.