Krystmoarnsbrochje by de pjutten

In moarn oars as oare moarnskoften by de pjutten. Yn in moai fersierde klasse ha de bern en juffen noflik mei syn allen sitten te iten. Dêrnei ha de bern noch dia’s sjoen fan Pinkeltje mei in lyts krystferhaal derby.
Nei it fruit iten en mei syn allen krystferkes sjonge wie dizze gesellige moarn alwer foarby. En is it tiid foar de krystfakânsje.