Krystmerk yn de TDS

Kom hjoed allegear nei de grutte krystmerk fan de TDS. De bern binne der al in oantal wiken drok mei. De krystmerk is fan 16.00 oant 18.15 oere. Der is fan alles te keap. En alles foar it goeie doel. Jo komme dochs ek!