KrystKUIER

Tongersdei 22 desimber hâldt de LEVO-wurkgroep, yn gearwurking mei OR, MR en persoaniel in bysûndere krystkuier yn Reduzum. Alle bern fan de Trije Doarpen Skoalle dogge mei, mar ek oare belangstellenden kinne meirinne.
Wy ferwachtsje meirinners om 18.15 oere op it plein. Om 19.30 oere slute wy ôf yn de Christmas Inn op it plein.