Krystbeammen ynsammelje

Woansdei 7 jannewaris hawwe de bern fan groep 6, 7 en 8 mei in soad entûsiasme mear as 100 krystbeammen ynsammele. Efter de fyts, skelters, op’e kroade waarden de beammen nei it parkeerplak by sportkantine brocht.
Foar elk ynsammele beam krige skoalle € 0,45. Elts bern dy’t mei dyn hat krige in sinesappel en in lotsje. Sieta posthumus hat mei it lot 08300 in kadobon fan €25 fertsjinne.