Krystbeammen ferkeap is los

It binne de tsjustere dagen foar kryst. Tiid om it yn hûs gesellich te meitsjen. Hovenier Taco Velstra is hjoed begûn mei de ferkeap fan krystbeammen. Der binne ferskate soarten te keap. De beammen kinne ek besoarge wurden.