Krystbeammeferkeap

It binne de tsjustere dagen foar krysttiid. Tiid om it yn hûs gesellich te meitsjen. Hovenier Taco Velstra giet moarn los mei de ferkeap fan krystbeammen. Der binne ferskate soarten te keap. De beammen kinne ek besoarge wurde.
Iepeningstiden: moandei oant freed: fan 13:00 oere oant 18:00 oere.
Sneons: 9:00 oere oant 17.00 oere.