Krystbeam socht

De Sakeklub siket in krystbeam foar yn de Prinsetún. Wolle jo wol wat mear romte yn ‘e tún? Dan graach dizze wike noch kontakt opnimme mei Blijke Vellinga.