Krystbeam der út

No de feestdagen wer om binne kin de krystbeam wer út hûs.
Freed 8 jannewaris komme skoallebern tusken 12.30 – 15.00 del om de krystbeam op te heljen.
Lizze jo de beam by de dyk klear? De beammen wurde sammele by it parkearplak fan it sportfjild. Jo helpe dochs ek mei?!