Kryst- en nijjiersadfertinsjes

Sa as altyd komme de skoalbern dizze wike hûs oan hûs freegje of jo meidwaan wolle oan kryst- en nijjiersadfertinsjes yn de Linepraat. De kosten hjirfoar binne € 1,00, wêrfan € 0,50 foar de bern is.
Foar de bern is dit de beleaning foar it besoargjen fan in jier lang Linepraat.
Foar de aardichste/orizjineelste winsken stelt de redaksje fan Linepraat in pear pryskes beskikber.