Krantewyfke stoppet

Trientsje Hijlkema is nei 19 jier stoppe mei it rûn bringen fan kranten yn Friens. Ferskate nijskranten hat se troch waar en wyn besoarge, earst as middeis krante letter ier betiid by de abonnees yn’e bus. Ofrûne wykein betanke doarpsbelang har hjirfoar mei in moarnsbrochje pakket.
No’t Sietie Boersma it krante besoargjen oernimt, hat sy mei Kees wer alle tiid foar in moarnsbrochje.