Krânsehoepels

Foar de keatsers begint it keatsseizoen hast wer. Dêrom wol de keatsferiening graach dat alle priiswinners fan it ôfrûne seizoen de krânsehoepels, skjin, ynleverje by immen fan it bestjoer.
En hawwe jim thús noch bernekeatswanten, lit dat dan ek witte. Jeugdleden binne der wiis mei.