Kopy Linepraat

De knyntsjedagen binne hast wer foar by. De merke stiet foar de doar. En ek de ferienings brûzje wer mei nije aktiviteiten foar it kommend winterskoft. Hawwe jim kopy stjoer dat dan foar 23 augustus nei de doarpskrant de Linepraat.