Kopy foar site

Hawwe jimme kopy foar de site of de doarpskrante de Linepraat, dan dit graach oanleverje as word doc.
Kopy dat we binnen krije as pdf kinne we net ferwurkje.