It nijs leit grif al op strjitte…

…. mar faaks hawwe jimme ek noch wat te melden. Sit jim wat dwers, hawwe jim in moai ferhaal, of wolle jim jimme lekkerste resept diele mei it doarp. Kommende woansdei sil de Linepraat redaksje wer dwaande mei it gearstallen fan de doarpskrante. Hawwe jim nijs of hawwe jim in fraach, mail dan nei : linepraat@gmail.com